Vedtekter

Nedlasting

     
  Vedtekter (PDF)
     

 

Vedtekter - sist endret av årsmøtet 23. april 2022

Foreningens vedtekter er vår interne ”grunnlov” som også beskriver rettigheter, plikter og praksis for medlemmer og styre. Endringer av disse må vedtas på generalforsamlingen.

 

§1 Formål

Revierhavnens Baatforening er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for eiere av fritidsbåter. Foreningens formål er å skaffe havneplass og vinteropplag for medlemmenes båter, plass for båtenes utstyr og å ivareta medlemmenes interesser som båteiere. Foreningen skal fremme og utvikle sikkerhet til sjøs og i havn samt godt sjømannskap. Videre skal den stimulere og legge forholdene til rette for medlemmenes barn/ungdom slik at de kan utvikle en sunn interesse for båtlivet.

 

§2 Organisatorisk tilknytning

I saker av felles interesse samarbeider foreningen med andre organisasjoner. Foreningen er medlem av Oslofjorden Båteierunion og Oslofjordens Friluftsråd. Foreningen er også medlem av et fellesutvalg for alle båtforeningene på Hovedøya samt støttemedlem av Forbundet Kysten.

Foreningen kan bare bli medlem av de organisasjoner foreningens årsmøte til enhver tid gjør vedtak om.

 

§3 Medlemskap

Bare fritidsbåteiere kan få medlemskap i Revierhavnens Baatforening. Firmaer, partsrederier eller andre interesseorganisasjoner kan ikke opptas som medlemmer.

 1. Former for medlemskap

Det skilles mellom fire former for medlemskap:

a) Fast medlem (medlemskap med depositum)
Medlemmer som har betalt inn depositum i foreningen og har fått bruksrett til en plass i havna er faste medlemmer. Faste medlemmer har stemmerett på foreningens årsmøter. Faste medlemmer (med depositum) kan endre sitt medlemskap til passivt når medlemmet ikke har båt i havnen. Det er kun medlemmer med fast medlemskap (med depositum) som kan melde fra til Styret om passivt medlemskap. Ved endring av medlemskapet fra passiv til fast medlem, har en ikke krav på å få tilbake samme plass, men på en tilsvarende plass i havnen. Frist for å endre mellom fast medlemskap og passivt medlemskap er 1. februar hvert år. Endringen trer i kraft ved sesongstart i april (dato varierer fra år til år). Et medlemskap kan være passivt i inntil 5 år. Etter 5 år med sammenhengende passivt medlemskap vil retten til plass bortfalle og depositum vil bli tilbakebetalt.
Passive medlemmer har stemmerett på foreningens årsmøter.
 

b) Medlem uten depositum
Nytt medlem som ikke har betalt depositum i foreningen. Disse vil få tildelt plass i havna etter ansiennitet og kapasitet av ledige plasser. Har man ikke blitt tildelt sesongplass, har man heller ikke rett til nøkkelbrikker eller rabatt/fordeler på klubbhuset. Sesongmedlem har ikke stemmerett på foreningens årsmøter.
 

c) Juniormedlem
Dette gjelder for barn og ungdom som har tilknytning til foreningen via fast medlem, juniormedlemskap gjelder til man fyller 19 år. Fast medlem anbefaler og hefter for juniormedlemmet. Båter som tilhører juniormedlemmer skal ikke overstige 17 fot, og skal ikke oppta ordinære plasser. Dersom et juniormedlem søker om medlemskap som beskrevet i punkt a) eller b), gis det ansiennitet fra juniormedlemsskapets start. Juniormedlemmer har ikke stemmerett på foreningens årsmøter.
 

d) Seniormedlem (uten båt og uten depositum)
Dette er for medlemmer som har vært fast medlem i minst 10 år, og som ikke lenger ønsker å ha båt, men som fortsatt ønsker å være en del av det unike miljøet i havna. Depositumet utbetales når seniormedlemskap startes. Disse vil ved å betale en årlig kontingent fastsatt av styret, beholde tilgang til foreningens område og medlemshuset. Seniormedlem har ikke stemmerett på foreningens årsmøter.
 

 1. Øvrige bestemmelser
   

a) Ved søknad om medlemskap i foreningen skal foreningens innmeldingsskjema benyttes. Søknad om medlemskap godkjennes etter at ventelistegebyr er innbetalt, forutsatt at vilkårene for medlemskap for øvrig er oppfylt.
 

b) Båten skal forevises og godkjennes av styret.
 

c) Medlemskap er personlig og kan etter skriftlig søknad til styret overføres til medlemmets nærstående slik som ektefelle, samboer, barn eller foreldre.
 

d) Medlemskap og båtplass kan ikke overdras ved salg av båt.
 

§4 Depositum

Foreningens bryggeanlegg er basert på depositumfinansiering etter følgende regler:

 1. Depositum innbetales i sin helhet sammen med kontingenter når søker opptas som fast medlem og før båten legges i foreningens havn.
   
 2. Depositumet kan reguleres. Regulering vedtas av årsmøtet.

   
 3. Depositumet er ikke rentebærende. Det tilbakebetales etter utmelding med sitt pålydende beløp (for medlemskap fra før 1999 fratrukkes et oppgjørs-/ekspedisjonsgebyr). Depositumet utbetales først når alle eiendeler er fjernet fra foreningen og alle nøkler er levert tilbake. Dersom det ikke er søkere til å overta plassen kan depositumet holdes tilbake til nytt medlem har betalt depositum.

 

§5 Kontingenter / gebyrer

 1. Årskontingenter, innmeldingskontingent og gebyrer fastsettes av årsmøtet. Styret fremmer forslag til kontingentendringer for årsmøtet.
   
 2. Faste medlemmer
  Årskontingenten for faste medlemmer følger kalenderåret. Den dekker sommer- og vinterplass på land, eller i boblehavn, ett oppsett/utsett i året og gir rett til fri leie av ett skap i båthus (hvis ledig), samt til opplegg av en jolle på land. Medlemmer som, etter slippmannskapenes skjønn, har for stor båt til å bli slippsatt i foreningens anlegg, mister retten til oppsett/utsett uten at dette gir kontingentreduksjon.
   
 3. Æresmedlemmer
  Æresmedlemmer er fritatt for årskontingent.
   
 4. Medlemmer uten depositum og juniormedlemmer
  Medlemmer uten depositum og juniormedlemmer betaler ikke depositum og innmeldingskontingent. Kontingent for medlemmer uten depositum skal dekke sommer- og vinteropplag i havn/boblehavn.
   
 5. Båt nr. 2
  Det betales tilleggskontingent for båt nr. 2 (mellom 12 og 17 fot) fastsatt av styret. Tilleggskontingent for båt nr. 2 som er større enn 17 fot tilsvarer kontingent som for medlemmer uten depositum.

 

 1. Flyttegebyr
  Flyttegebyr påløper medlem som er til hinder ved utsett. Medlem som ønsker utsett før fastsatt dato, må betale flyttegebyr for andre båter som må flyttes. Gebyret fastsettes av styret.

 

§6 Betaling av kontingenter / gebyrer / strøm

 1. Kontingentåret regnes fra 1. januar til 31. desember.
   
 2. Alle medlemmer faktureres for medlemskontingent  inneværende år i løpet av våren. Strøm og gebyrer faktureres etterskuddsvis.
   
 3. Nye medlemmer betaler kontingent for ett år dersom opptak som medlem skjer i tiden 1. januar til 30. juni. Skjer opptak som medlem etter 1. juli, regnes kontingent fra 1. juli til 31. desember.
   
 4. Når saklig grunn tilsier det, kan styret innvilge deling og utsettelse av innbetalingen. Dette fordrer i så fall skriftlig søknad før medlemskontingenten forfaller.
   
 5. Kontingent for medlemmer uten depositum beregnes per år og skal betales før plassen kan benyttes.
   
 6. Medlemmer som skifter bryggeplass i løpet av sesongen, blir belastet kontingent etter bredeste plass. Medlemmer som etter søknad har fått anledning til å ligge på land i sommersesongen, blir belastet kontingent som for bryggeplass.
   
 7. Kontingent og eventuelle gebyrer må være betalt før medlemmet kan kreve oppsett, utsett eller benytte båtplass i havnen.
   
 8. Et medlem som ikke har betalt sine kontingenter, gebyrer eller andre fordringer innen fristen, kan ilegges purregebyr og forsinkelsesrenter. Andre rimelige kostnader foreningen pådrar seg ved inndrivelse av utestående fordringer vil bli belastet medlemmet.
   
 9. Hvis medlemmet ikke betaler sin kontingent, gebyrer eller strømforbruk innen en måned etter å ha mottatt varsel om dette fra styret, kan medlemskapet strykes.
   
 10. Strømforbruk er ikke inkludert i kontingenten. På alle brygger er det oppmontert elektriske poster med målere for strømforbruk. Måler avleses og medlemmet faktureres i henhold til forbruk. Pris per. kWt beregnes av styret.

 

§7 Medlemmenes rettigheter

 1. Fast medlemskap i Revierhavnens Baatforening gir alle faste medlemmer likeverdig status i forhold til foreningens tilbud og vedtekter. Medlemskategorier uten depositum har begrensede rettigheter.
   
 2. Det enkelte medlem har rett til 1 – én – båtplass. I tillegg har faste medlemmer rett til 1 – én – jolleplass på land. Søknad om jolleplass i sjøen behandles etter søknadsansiennitet. Jolle er definert som en åpen slepejolle uten dekk og vindskjerm, maks. 12 fot og maks. 9,9 hk motor.
   
 3. 3. Båt nr. 2
  Medlemmer kan etter skriftlig søknad gis plass for en sesong av gangen i den grad det er plass på fortrinnsvis ukurante plasser. Båt nr. 2 må det søkes om hvert år før 1. februar. Søknaden kan gjelde for: a) større joller og lignende mellom 12 og 17 fot b) båter over 17 fot
   
 4. Faste medlemmer har rett til å oppbevare båtinventar i bryggebodene på Båthusloftet og presenninger på Snekkerskurloftet, master i Masteskuret og utenbordsmotorer i Motorskuret, hvis det er tilgjengelig plass.
   
 5. Nøkkel til porter og fellesrom utleveres til faste medlemmer. Medlemskategorier uten depositum skal kun få utlevert nøkler til porter. Slik nøkkel/nøkler må ikke utlånes eller overdras til uvedkommende, da slik praksis anses å være et alvorlig brudd på foreningens vedtekter.


 

 

§8 Medlemmenes plikter

 1. Medlemmene har plikt til å følge foreningens vedtekter og instrukser, samt verne om foreningens interesser og vise ro, orden og godt sjømannskap i havn og på det området foreningen disponerer. Ethvert medlem er ansvarlig for den/de personer det tar med seg på foreningens område. Styret er ansvarlig for å lage nødvendig instruks, vedlikeholde denne og sørge for at den er lett tilgjengelig for medlemmene.
   
 2. Sikkerhet
  Medlem som låner ut sin båt til fremmede, eller har servicefolk ombord når eier ikke er til stede, skal informere nærliggende båter/tillitsvalgt/nattevakt om dette. Ved tvil skal fremmede avvises, styret underrettes, og om nødvendig tilkalles politiet.
   
 3. Utleie/utlån
  Et medlem som låner ut eller leier bort sin båt i vinnings hensikt, til andre enn medlemmer i foreningen, har ikke rett til å bruke foreningens havn som base for utlånsvirksomheten. Medlemmer har ikke rett til å fremleie eller låne bort sin bryggeplass, jolleplass eller skap til medlemmer eller andre.
   
 4. Informasjonsplikt
  Styret skal til enhver tid holdes oppdatert om endringer i det enkelte medlems forhold til foreningen, slikt som kjøp og salg (også bytte av båt), overgang til passivt medlemskap, adresseforandring o.l. Registrering kan skje via “Min Side” på foreningens hjemmeside www.revierhavnen.no eller per e-post til styret.
   
 5. Merkeplikt
  Alle båter og eiendeler, inkludert joller, kajakker, utenbordsmotorer, opplagsmateriell etc. som medlemmene lagrer på foreningens område, skal være merket med eierens navn, medlemsnummer, bryggeplass og årstall for merking. I motsatt fall betraktes det som eierløst gods og tilfaller foreningen.
   
 6. Kontroll
  Styret har rett til, sammen med leier, å foreta kontroll av skap i Båthuset for å forhindre at det oppbevares brannfarlige væsker. Når skap ikke er merket med leietakers navn og når leietaker ikke er kjent, kan styret åpne skapet, eventuelt bringe eiers identitet på det rene og overbringe effektene til ham eller på beste måte ta vare på effektene for frigjøring av skapet. Uidentifiserte effekter og herreløst gods tilfaller foreningen.
   
 7. Salg av båt
  Medlemmer som selger sin båt, er fortsatt ansvarlig for alle påløpte kostnader, slik som for eksempel strømforbruk, kontingent og eventuelle forfalte fakturaer og gebyrer. Et medlem som selger sin båt og fortsatt ønsker å være medlem skal informere styret jf. § 8, punkt 4.
   
 8. Utmelding
  Utmelding skal skje skriftlig til styret. Ved medlemskapets opphør plikter ethvert medlem å:
 • ordne sitt økonomiske forhold overfor foreningen.
 • fjerne alle personlige eiendeler fra foreningens område og tømme sitt skap og fjerne sine eiendeler fra Båthusloftet.
 • innlevere nøkkel/nøkler mot tilbakebetaling av nøkkeldepositum.
 • oppgi kontonummer for utbetaling av depositum.

Foreningen har rett til å holde tilbake/motregne eventuelle utestående fordringer i depositumbeløpet.

 

§9 Dugnad og nattevakt

For at medlemmene skal bli bedre kjent med hverandre og for å redusere driftskostnadene, er det dugnads- og nattevaktplikt for alle medlemmer med båt i havnen. Hvert medlem plikter å gjennomføre to dugnader og to nattevakter per sesong. Hovedprinsippet er at styret innkaller til dugnad. Medlemmene har selv ansvar for å gjennomføre sine plikter i løpet av sesongen.

Enkelte medlemmer med faste oppgaver er etter styrets vurdering og vedtak fritatt for nattevakt-/dugnadsplikten. Ekstraordinært dugnadsarbeid loggføres av dugnadsansvarlig (en i styret).

Medlemmer som ikke har sine to årlige dugnader og to årlige nattevakter, belastes med gebyr fastsatt av årsmøtet.

Dersom et medlem ikke har mulighet for å stille på obligatoriske dugnader/nattevakter, kan medlemmet og styret bli enige om andre bidrag til foreningen som kan godkjennes. Det er medlemmets ansvar å kontakte styret for å finne alternativer til dugnad/nattevakt.

Ansvaret for fellesplikter (nattevakt og dugnad) generelt er knyttet til medlemskapet. Medlemmer, medeiere og ektefeller/partnere/samboere har ansvar og rettigheter i forhold til fellesplikter. Det vil si at to per medlemskap kan føre seg opp på nattevakter og dugnader sammen. Dersom tildelt nattevakt ikke passer og vakten ikke besettes med bytte eller stedfortreder kan styret gi medlemmet en skriftlig advarsel.

 

§10 Foreningens hederstegn og 25-årsnålen

 1. Revierhavnens Baatforenings hederstegn består av medalje og diplom. Det tildeles medlemmer som ved mangeårig innsats har tjent foreningen og dens sak. Medlem som tildeles hederstegnet innehar æresmedlemskap. Hederstegnet er personlig. Ved død returneres hederstegnet til foreningen ved styret.
   
 2. Hederstegnet disponeres av styret eller av en særskilt årsmøtevalgt komité. Hederstegnet utdeles på foreningens ordinære årsmøte av styreleder.
   
 3. Foreningens 25-års nål tildeles til odel og eie.​

 

§11 Forsikring – Skade på annens båt – Foreningens ansvar

 1. Forsikring
  Alle medlemmer med båt er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring. Ved opp/utsett skal gyldig ansvarsforsikring for medlemmets båt forevises uoppfordret til slippbas. Hvis noe medlem ved uhell eller uforsiktighet skader annet medlems båt mens denne ligger på sin plass på foreningens område, plikter vedkommende medlem helt ut å godtgjøre skaden. Blir ikke partene enige om skyldspørsmålet og skadeserstatningen, skal styret prøve å ordne saken i minnelighet. Ønsker partene å få saken avgjort ved voldgift, skal styret oppnevne tre upartiske personer, eller hver part oppnevner sin mann/kvinne og styret oppmannen/-kvinnen, som skal avgjøre saken og avsi dom etter reglene i lov om voldgift. Partene skal avgi forklaring overfor de tre nevnte personer. Partene har adgang til å føre vitner. Den oppnevnte kommisjon skal deretter avsi dom som skal være bindende og endelig for begge parter både med hensyn til skyldspørsmålet og erstatningens størrelse. Dommen avsies uten hensyn til om begge parter møter. Skjønnspersonenes honorar bestemmes av styret og betales av den skjønnet går imot. Hvis skaden utøves av noen som ved anledningen benytter vedkommende medlems båt eller noen i medlemmets følge, må skaden likevel godtgjøres av vedkommende båteier. De samme forhold gjelder om det er foreningens inventar, slipper o.l. som skades.
   
 2. Foreningens ansvar
  Foreningen erstatter ikke bortkomne saker, og har ikke ansvar for handlinger utført av medlemmer på vegne av foreningen, forutsatt at det ikke er vist grov uaktsomhet.

  Foreningen kan ikke lastes for eventuelt innbrudd/tyveri fra skap og boder i Båthuset, eiendeler i Motorcontainer/Masteskur/Snekkerskur eller foreningens område for øvrig.

  Foreningen har tegnet forsikring for person- og tingskade. Foreningen har tegnet yrkesskadeforsikring for dugnads- og slippmannskaper mv. Erstatning ytes innen forsikringsvedtektens ramme.
   

§12 Fordeling av styrets verv etc.

 1. Styret, som består av fem medlemmer, har myndighet til å oppta og utelukke medlemmer i henhold til denne vedtekt. Styret leder foreningens drift.
   
 2. Styrelederen velges ved særlig valg for ett år ad gangen. For å kunne velges til styreleder, må vedkommende ha vært medlem med depositum i minst 3 – tre – år.
   
 3. Styremedlemmene velges for to år ad gangen, for å sikre kontinuitet bør ikke flere enn to styremedlemmer tre ut av styret hvert år.
   
 4. Ved særlig valg velges tre varamedlemmer som alle velges for ett år ad gangen.
   
 5. Styret fordeler seg imellom ansvaret for de ulike driftsoppgavene.
   
 6. Styrets medlemmer kan ikke stå i kontrakts-/avtaleforhold til foreningens øvrige medlemmer eller avtalepartnere.
   
 7. Dersom et medlem av styret trekker seg fra styret i løpet av valgperioden, utpeker valgkomiteen, på oppdrag fra styret, en erstatter. Et styremedlem som trekker seg, erstattes av en av vararepresentantene, og den valgkomiteen utpeker som erstatningsrepresentant går inn i styret som vararepresentant. Erstatningsrepresentanten fungerer i hele valgperioden til den som blir erstattet.

 

§13 Styreleder / nestleder

Styreleder er foreningens fremste tillitsvalgte. Styreleder er ansvarlig for at det blir avholdt regelmessige styremøter, eller når tre av styremedlemmene forlanger det. Styreleder leder styremøtene. Styreleder er sammen med kasserer ansvarlig for at regnskapet føres på en forsvarlig måte med god sporbarhet for revisjon. Styreleder anviser utbetalinger. Nestleder overtar i styrelederens fravær, og hvis styreleder fratrer i perioden, overtar nestleder dennes plikter.

 

§14 Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i april/mai. Styret innkaller til årsmøte med sakspapirer vedlagt og med minst 14 dagers varsel. Innkallingen sendes via nettsiden www.revierhavnen.no og andre informasjonskanaler foreningen benytter, slik som nyhetsbrev per e-post, oppslagstavler på foreningens område, Facebook o.a. Faste medlemmer som styret ikke har e-postadresse til, får innkallingen tilsendt per post.

Det skal ikke foretas utsett på det tidspunktet på dagen da årsmøtet finner sted.

Medlemmer med depositum kan la seg representere ved fullmakt. Ingen enkeltperson kan representere mer enn 3 – tre – stemmer, herunder to fullmakter.

Medlemmer uten depositum har møterett, men ikke stemmerett.

Forslag, herunder endringer i vedtektene, som ønskes drøftet på årsmøtet, må være sendt styret innen 1. mars.

Årsmøtet fastsetter refunderingsbeløp for styremedlemmer, styrets varamedlemmer og revisor.

På årsmøtet behandles:

 1. Dagsorden og fullmakter.
 2. Valg av ordstyrer, to referenter, eventuelt tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Referat fra forrige årsmøte.
 5. Beretning.
 6. Regnskap.
 7. Innkomne forslag.
 8. Budsjett.
 9. Valg (valgbar er fast medlem, ektefelle, partner og samboere med minimum 2 års samboerskap):

a) Styreleder

b) To styremedlemmer

c) Tre varamedlemmer til styret

d) Revisor, velges for ett år

e) Valgkomité, med tre medlemmer og to varamedlemmer, velges for ett år, etter innstilling fra styret

 

§15 Ekstraordinært årsmøte / medlemsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 30 av foreningens faste medlemmer forlanger det, og skal avholdes innen 14 dager, med minst 8 dagers varsel. Innkalling med sakspapirer sendes via nettsiden www.revierhavnen.no og andre informasjonskanaler foreningen benytter, slik som nyhetsbrev per e-post, oppslagstavler på foreningens område, Facebook o.a.. Medlemmer som styret ikke har e-postadresse til, får innkallingen tilsendt per post.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

Medlemsmøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig.

 

§16 Vedtektsendring

Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall – i tilfelle stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget. Forslag til endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

Vedtektsendringer kan bare behandles på ordinært årsmøte.

 

§17 Utelukkelse fra foreningen

Ved brudd på foreningens regelverk (vedtekter og instrukser), og annen oppførsel som skader foreningen, kan et enstemmig styret beslutte å gi et medlem / medlemmene en advarsel.

Ved gjentatte eller alvorlige brudd kan et enstemmig styre beslutte om eksklusjon. Advarsel og eksklusjon skal gis skriftlig til medlemmet.

Før styret tar sin beslutning skal medlemmet / medlemmene først gis anledning til å uttale seg.

 

§18 Oppløsning av foreningen

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte med 2/3 av stemmeberettigede medlemmer til stede, og vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Hvis tilstrekkelig antall medlemmer ikke møter, må forslaget behandles på ekstraordinært årsmøte innen tre måneder. Dette innkalles med 14 dagers varsel via foreningens nettsider og andre informasjonskanaler foreningen benytter, slik som e-post, oppslagstavler på foreningens område, Facebook o.a. På slikt ekstraordinært årsmøte kan forslaget behandles uansett antall fremmøtte medlemmer. Foreningens oppløsning avgjøres da med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Eventuelle midler overdras til Redningsselskapet (RS).