Referat fra medlemsmøte 13 mars 2023

Styret takker for fremmøte. Vi var ca 50 stykker som møttes i skur 28 denne kvelden, hvilket må sies å være bra, været tatt i betraktning.

 

Følgende saker ble tatt opp av styret i møtet:

 

- Gangstien som kommunen planlegger å bygge over slippområdet

Det nærmer seg igangsetting av bygging av kommunal gangvei over vest- og storslippen gangvei og vi jobber for å ta vare på «historien» vår på slippene. Gangveien vil føre til at vi mister noen av løpene på slippene, men primært de løpene som ikke er i bruk. Styret med flere har vært i dialog med kommunen over tid for å sikre at den nye veien ikke kommer i konflikt med våre planer og behov. Ettersom gangveien vil passere rett nedenfor vinsjehuset på storslippen er det satt fram forslag om å la wire gå i en kulvert under den nye stien slik at vinsjehuset kan bli stående slik som i dag. Dette kan skape problemer når nokkevaieren er i bruk for å dra båter inn og ut i løpene, her ses det på løsninger og det kom innspill i møtet. På vestslippen vil det komme et nytt vinsjehus ved siden av snekkerversktedet, altså litt lenger ned på området enn i dag.

 

- Epost må leses, all viktig informasjon fra foreningen kommer på epost

Vi blir stadig mer digitale i foreningen, og alle viktige beskjeder til medlemmene sendes ut på epost, og noen av medlemmenes oppgaver er å gå inn i systemet (revierhavnen.no) på “mine sider” og melde fra om strømbruk, plassønsker osv. Det er viktig at frister som settes overholdes slik at vi kan drive havnen vår effektivt. De som ikke har epost eller opplever at de ikke er fortrolig med dette må gi styret beskjed, så vil vi kunne ta ekstra hensyn til de dette gjelder.
Det ble spilt inn at det til tider kan være vanskelig å få tak i styret, og det var forslag om at alle telefonnumre til medlemmer av styret burde ligge ute på hjemmesidene våre. Styret ønsker først og fremst å få henvendelser på epost til vår felles styremailadresse (styret@revierhavnen.no), fordi da får vi logget alle henvendelser i saksbehandlingssystemet. Det var også noen som mente at styret var dårlige til å svare på skriftlige henvendelser, styret minner om at dette er en forening som drives på frivillig basis, men selvfølgelig skal henvendelser besvares.

 

- Strømstøtte

Foreningen har søkt om og mottatt 77 000 kr i strømstøtte for siste kvartal. Styret vil fortsette å søke om støtte så lenge ordningen er åpen for oss.

 

- Styrets oppgaver og forventninger

Styret forsøker å håndtere alle henvendelser, men man kan ikke forvente svar «på dagen» da styrearbeid utføres på kvelder og helger. Styremøter har vi hver første tirsdag i måneden og her går vi blant annet gjennom innkomne saker. 

Styret har ikke og tar ikke ansvar for båtene – det må den enkelte gjøre selv. Her ser vi i vinter at flere har sviktet, blant annet i forhold til å ta vare på joller. Boblegruppa har hjulpet til ved å gi jevnlige rapporter fra havnen gjennom vinteren – stor takk! Det ble foreslått at styret bør være strengere med medlemmer som påfører andre eller foreningen skade / ulemper. Skrot på bryggene er problem, for eksempel i tilfelle av brann, og det er ikke tillatt å ha bord, stoler, kajakker osv lagret på bryggene.

 

- Miljøgruppa orienterer

Miljøgruppa består av Nina Fjelde (leder), Knut Bredo Jensen og Endre Knutsen. De er allerede i gang med å søke om tilskudd fra kommunen til ny miljøcontainer. Etter hvert ønsker gruppen å få til et samarbeid med de andre foreningene i bukta. Forebyggende arbeid er også på gruppens agenda, for eksempel vil båter og joller som synker representere en utslippsrisiko – det er også svært dyrt dyrt å heve, ca 300 000 kr  for en 26 fots snekke.

 

 

Innsendte saker fra medlemmer:

- Hjullaster, sak har pågått i mange år, noe nytt her? 

Vurdert forskjellige løsninger/ type maskiner. Vanskelig å vite hva vi skal kjøpe da planene for området er uvisse. Kaien må utbedres, dette ses i sammenheng med kommunens planer om sanering av hele slippområdet. Styret kan få kommunens prosjektplaner for utbedring av kaien og evt sette i gang arbeid som dugnad.
Det ble ikke nevnt i møtet, men til informasjon: det er tatt initiativ fra styret til å sikre leie av truck til oppsett høsten 2023.

 

- System for hjemmesider/medlemssystem: Havneweb vs X-Marina

Begge systemer ble grundig vurdert før det ble gjort et valg. Gode integrasjoner med regnskapssystemet (Tripeltex) slik at medlemmer kan se sin saldo på en god måte var tungtveiende grunn for å velge x-marina.

 

- Informasjon til medlemmer er litt for ad Hoc og sjelden 

Styret vil bli flinkere til å komme med informasjon til medlemmene, vi er enig i at det det må bli bedre. Facebook brukes også som en kanal for å få fram viktig informasjon – alle oppfordres til å ha en trivelig tone der, vi ønsker ikke personkarakteristikker eller sjikanering/krangling på vår Facebook-side. 

Under dette punktet ble det en liten diskusjon om foreningens navn, hvorvidt den heter Revierhavnens eller Revierhavnen baatforening. I ettertid og etter litt historiesøk kan vi slå fast at det riktige er Revierhavnens baatforening.

 

- Plan vedr utriggere, noen av de skal visst byttes? 

Erik orienterer om planene for utskifting av utriggere på 1 øst. Generelt: innspill om at vi kunne ha lengre utriggere på en del plasser for å tilrettelegge for enkelte båter som har problem med inn/utstigning av båtene sine.

 

- Kroa, resultat av undersøkelsen, hvordan fungerer driften? 

Kroa er i rute til sesongåpning, og ser på noen nye konsepter de ønsker å teste ut. Ett av disse er en buffet for medlemmer i stedet for dagens. Det har vært lite klager på kroa siste sesong. Det ble tatt opp at noen har sett at fester i regi av kroa (ansatte med venner) har foregått på gjestebrygga og inne i foreningen, dette er ikke noe vi ønsker.  Det ble ikke gjennomført noen undersøkelse blant medlemmene om kroa forrige år, det ble informert om resultatet av undersøkelsen fra 2021-sesongen. 

 

- Vaktrommet bør ryddes og rustes opp

Vaktrommet kan vaskes og fikses litt opp, men vi jobber også med flytting av vaktrommet til det gamle pumpehuset som står midt på broa til Danmark, så opprusting av eksisterende (utover vask og rydding) må ses i lys av dette.

 

- Vaskemaskinen

- Vaskemaskinen vi har i foreningen brukes hele tiden, jeg foreslår at vi installerer en myntautomat slik at vi betaler litt for vask. Kanskje flere får mulighet til å bruke denne, og at alle andre som ikke benytter denne ikke må være med på spleisen

Det koster ikke så mye å vaske, men bør kanskje være en kostnad uansett for å regulere bruken. Styre ser på mulighet for å få inn en betalingsordning.

 

- Økonomi for foreningen. Oftere faktura for strømforbruk på bryggene. Dette burde være gjennomførbart så lenge dere/vi satser på selvavlesning av forbruk

Det er bra bådet for foreningen og den enkelte å få til raskere fakturering etter avlesning, slik at en slipper å vente mange måneder på faktura for strøm. Det er et problem at mange ikke leser av strømmåleren sin inne gitte frister, og styret vurderer å foreslå et gebyr for ikke å avlese innen fristen.

 

Ekstra punkter som kom opp i møtet:

  • Medlemsrommet

    • Tilgjengelig for medlemmer utenfor åpningstider – dette må ryddes ut av slik at det er tilgjengelig. Styret vil snakke med kroa om dette.

    • Forsamlingen gav uttrykk for at medlemsmøte er en bra ting og at det bør holdes oftere, forlaget ble at det bør holdes et medlemsmøte i løpet av sommeren ute på øya

Kontakt oss

 

 
59°89′N
10°73′E

Hovedøya, Oslo
23300770
styret@revierhavnen.no

Fasiliteter

Velkommen til Revierhavnens Baatforening

Revierhavnens Baatforening ligger på Hovedøya og er landets eldste båtforening. Vi har litt over 300 båtplasser og er også en friluftsorganisasjon.

Under tittelen «Om Revierhavnen», på toppen av denne siden, finner du nyttig informasjon om livet i havna, vedtekter, rettigheter og plikter, samt hvordan søke om medlemsselskap.

Under «Min side», også i toppmenyen, kan du endre informasjon om deg selv og båten din. Du kan registrere det meste om deg og ditt medlemskap, så som hvor du vil ha båten din om vinteren og hvor mye strøm du har brukt sist sesong. Du kan søke om ny båtplass, og melde deg på dugnad og nattevakt. Også du som står på venteliste kan logge deg inn på min side og oppdatere informasjon om deg selv.