Nyheter

Nyheter

Nytt fra styret

Fremover vil vi i styret prøve å bli flinkere til å informere om styrets arbeid og de vedtak styret fatter som alle bør kjenne til. VI har månedlige styremøter hvor smått og stort blir diskutert og vedtak blir fattet.